top of page

3 điều cần biết để Renew bằng tại North Carolina.

Updated: Nov 23, 2022

  1. Thông báo từ North Carolina - Toàn bộ license ở NC sẽ hết hạn vào ngày 1 tháng 10 hàng năm, bạn sẽ nhận được email từ North Carolina State Board thông báo cho bạn biết.

  2. Bạn có bằng North Carolina trong 5 năm nếu không renew thì bằng sẽ không còn hiệu lực để làm việc nữa.

  3. Năm đầu tiên Renew bằng North Carolina sẽ rất đơn giản. Nhưng sang năm thứ 2, bạn cần học thêm 8 tiếng theo yêu cầu của tiểu bang North Carolina.

Có ai đã có chứng chỉ rồi thì nên lên website của North Carolina để renew ngay bây giờ tại website: https://www.nccosmeticarts.com.9 views0 comments

Comments


bottom of page